El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d’Economia Sostenible per a les ajudes previstes serà de 7.400.100 euros

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat el decret pel qual es regulen les bases de la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la pandèmia.

Es beneficiaran de les ajudes persones autònomes, pimes i micropymes que exercisquen l’activitat comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a les ajudes previstes en el decret serà de 7.400.100 euros, sense perjudici de la seua possible ampliació.

Cal destacar que un import màxim estimat de 5.000.000 euros estarà destinat a les ajudes a les despeses corrents en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

D’altra banda, l’import màxim estimat de 2.400.100 euros es destinarà a les ajudes inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran subvencionables les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

També seran subvencionables, les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda amb la finalitat d’aconseguir la deguda protecció de comerciants i clients, d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent.


En el marc de la iniciativa ‘Avalem Comerç’, les ajudes aniran destinades a compensar les inversions realitzades en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

Pel que respecta a ‘Avalem Comerç Rural’, les ajudes es destinaran a establiments situats o que s’implantaran en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants.

En aquest cas, seran subvencionables les inversions en equipament per a l’establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservicio de propietat pública o privada.

Dins de ‘Avalem Mercats’, en l’apartat de mercats de venda no sedentària, les persones beneficiàries, si disposen d’autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

En el cas del programa ‘Avalem Artesania’, es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la COVID-19 realitzades en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció d’artesans i artesanes i compradors d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

En tots els casos, es consideraran a més subvencionables les inversions realitzades en equipament destinades a l’adaptació o transformació dels punts de venda per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients, d’acord amb les normes de seguretat dictades per l’autoritat competent i l’adaptació dels establiments a la venda a distància.

L’import de les ajudes oscil·laran entre un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros o entre un mínim de 500 euros i un màxim de 2.000 euros depenent de si es tracta de despeses corrents o d’inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s’opte per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací), accedint a la GUIA *PROP, «Tràmits i serveis».

Per a aquesta tramitació s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací).

El termini per a la presentació de sol·licituds tal com s’indica en el DOGV s’iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020 i conclourà a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.

Sector estratègic

El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana, per la seua importància econòmica i social, ja que suposa el 12,9% del PIB i un teixit empresarial de més de 48.000 empreses que operen en el territori valencià.

El comerç detallista és la baula final d’una cadena de distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la Seguretat Social.

Les empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seua immensa majoria, també compten amb una important presència en tot el nostre territori i a la seua importància econòmica i social s’uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Aquest teixit comercial i artesà es podria veure afectat en gran manera per la crisi ocasionada per la pandèmia, que ha provocat la suspensió temporal de l’activitat de més del 85% dels negocis, amb la consegüent pèrdua d’ocupacions i que s’enfronten a un futur incert.