L’alcaldessa de Castelló titlla l’economia municipal de “ordenada, solvent i sòlida”

 

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha valorat el suport unànime del ple municipal al Compte General de l’Ajuntament i dels patronats i consorcis locals. “La gestió municipal és ordenada, solvent i sòlida. El Govern local està aplicant criteris de racionalització en l’economia de l’Ajuntament per a garantir que cada euro públic es destina a polítiques que milloren el benestar de la societat”, afirma. “Des del principi del mandat, l’objectiu de l’equip de govern ha sigut sanejar l’economia municipal per a baixar l’endeutament i reduir els interessos que es pagaven als bancs i així destinar el pressupost de l’Ajuntament al que realment importa: millorar la vida de les persones. A més, s’han aplicat criteris estrictes d’austeritat per a evitar el malbaratament dels anteriors governs locals”, explica Marque.El ple va aprovar en la seua última sessió els estats i els comptes anuals de l’Ajuntament, els patronats municipals de Turisme, Esports i Festes, així com el Consorci del Pacte Local per l’Ocupació, corresponents a l’exercici 2017. La documentació aprovada inclou el balanç, el compte de resultat econòmic-patrimonial i la liquidació del pressupost. A més, els grups municipals han tingut accés als informes de la Intervenció, els comptes de les empreses públiques en les quals l’Ajuntament participa, com Reciplasa, i les certificacions bancàries sobre els saldos comptables.La Comissió Especial de Comptes ja va emetre un informe favorable al juliol i després del període d’exposició al públic del Compte General no es va presentar cap reclamació ni observació. Ara, després de l’aprovació, el Compte General es remetrà a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, per a donar compliment a les exigències de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. “La gestió econòmica del Govern municipal és transparent i la informació està a l’abast de qualsevol perquè es puga veure amb tota claredat a què es destina els diners procedents dels impostos”, afig.Marco contempla un escenari de “tranquil·litat” i “equilibri” en els comptes públics de l’Ajuntament, de cara al debat dels pressupostos municipals per a 2019. “L’objectiu principal és la sostenibilitat financera, és a dir, que es garantisquen els recursos per a escometre tots els projectes que encara queden pendents en el Pacte del Grau i que són decisius per a millorar el benestar de Castelló”. D’altra banda, afirma, es mantindrà la tendència a la baixa en els principals impostos i taxes municipals.