Les ajudes es destinen a la rehabilitació d’edificis i millores d’equipament del material de l’escenari

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat per primera vegada ajudes econòmiques per a finançar les inversions de reforma i modernització d’instal·lacions i equipaments de sales o espais escènics per import total de 850.000 euros

Les obres s’han de dur a terme íntegrament durant aquest any i comprenen tant la rehabilitació o millora de l’espai escènic, com l’habilitació d’ampliació d’espais annexos. També s’hi inclouen les millores d’equipament en matèria de so, il·luminació, sistemes de projecció i totes aquelles que estiguen relacionades amb l’escenari.

Les ajudes es destinaran a espais escènics existents que estiguen en funcionament, a sales que estiguen tancades però que puguen reobrir-se executant les inversions subvencionades i a sales en fase final de construcció, si l’ajuda es demana per a l’equipament i si en el moment de la convocatòria l’obra està acabada.

Per a aquestes dues situacions cal que la reobertura de la sala es duga a terme durant la temporada artística següent a aquella en què es produïsca la convocatòria.

La quantia individual d’aquestes subvencions serà sempre el 60 % del cost d’execució de les inversions seleccionades, per tant, no podrà superar els 42.000 euros per beneficiari ja que els projectes que es presenten han de tindre un pressupost màxim de 70.000 euros.

Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que exercisquen la propietat dels immobles, així com els ens i organismes públics creats per entitats locals i les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i hagen sigut autoritzats per a realitzar aquestes millores d’instal·lacions i equipaments.

Les bases preveuen una llista llarga de supòsits exclosos d’aquestes ajudes, perquè no es pretén subvencionar qualsevol tipus d’espai escènic pel fet de tindre aquesta denominació o característica. Les ajudes es dirigiran clarament a espais dedicats a la difusió de les arts escèniques i musicals de caràcter professional, tant públics com privats.

Per a la concessió d’aquestes ajudes, es constituirà una comissió tècnica de valoració en què estaran representades les entitats constituïdes per propietaris de sales, la Federació de Municipis i Províncies, el Circuit de les arts escèniques i musicals de la Generalitat i el personal de gestió de la Conselleria en si en aquestes matèries.

Els interessats poden presentar la sol·licitud corresponent en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació en el DOGV, que ha sigut aquest dilluns.