El ple de l’Ajuntament de Benicàssim ha aprovat per unanimitat els plecs que regiran la contractació per procediment obert de la concessió del servei de tanatori, situat al costat del cementeri municipal

L’aprovació en la sessió extraordinària celebrada aquest divendres, 5 de febrer,dona inici al procés de licitació de la gestió d’un servei l’obra del qual “va ser un dels projectes finançats amb el pla E, però molt mal gestionat pel tripartit que formava el govern municipal (PSPV, Bloc i EU) ja que no va tindre en compte salvaguardar les distàncies de protecció de la N-340 i va executar l’obra sense comptar amb els necessaris permisos per a poder-la posar en marxa i que poguera tindre llicència d’activitat” ha comentat l’alcaldessa, Susana Marqués, qui ha afegit que “a més, l’obra va quedar paralitzada mig any abans de la seua finalització i en la seua execució no s’havia contemplat ni la urbanització exterior ni l’enllumenat exterior”.
Durant aquest temps, l’Ajuntament de Benicàssim ha treballat per a aconseguir l’autorització necessària del Ministeri de Foment per la proximitat de l’immoble a una eixida de la N-340. A més, ha dut a terme les obres d’urbanització i enllumenat de l’entorn. Com recorda el regidor d’Urbanisme, Carlos Díaz, “les obres d’urbanització van consistir en l’adequació de l’accés amb una planificació en forma de zona per als vianants enjardinada, amb espai per a aparcament i amb total accessibilitat per a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. També es van habilitar els col·lectors d’aigües pluvials i el clavegueram, a més de la connexió telefònica i la instal·lació d’electricitat necessària”.
Com explica l’edil de Sanitat, Vanessa Batalla, la gestió es concedirà per un període de deu anys més cinc pròrrogues d’una anualitat cadascuna. “En total, quinze anys de gestió d’un servei que té com a objecte fonamental facilitar als familiars i reunits dels difunts unes condicions dignes per al depòsit i vela dels morts fins al moment d’inhumació, en la degudes condicions higienicosanitàries”.
Quant a les característiques de la licitació, s’ha fixat com a cànon mínim a satisfer anualment pel concessionari la quantia de 4.800 euros, podent els licitadors millorar mitjançant les seues ofertes el citat cànon. El termini de presentació de pliques serà de 26 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en la Plataforma de contractació del sector públic (www.contrataciondelestado.es). Es realitzarà mitjançant licitació electrònica presentant tres arxius electrònics: en el primer la documentació administrativa; en el segon la documentació tècnica que serà valorada pels tècnics municipals i que consistirà en la memòria de gestió del servei del tanatori (gestió de servei, memòria d’equipament i instal·lacions, serveis complementaris i accessoris a presentar i millores en la prestació del servei). Finalment, un tercer arxiu electrònic inclourà la proposta econòmica (cànon a l’alça i percentatge de baixa sobre les tarifes màximes).
Obert el termini d’admissió d’oferta i a fi de que els interessats puguen conéixer la localització exacta i les característica de l’immoble i el seu estat, s’ofereix la possibilitat als licitadors de realitzar una visita, sol·licitant de manera obligatòria autorització prèvia enviant un correu electrònic a serviciospublicos@benicassim.org.