Entre altres, mediarà en conflictes interns i procediments disciplinaris

El ple de l’Ajuntament d’Almassora aprovarà aquesta vesprada el reglament del Consell de la Policia Local. Aquest òrgan funciona en municipis la plantilla de seguretat dels quals municipal està formada per almenys 15 agents i entre els seus components figuren representants polítics i sindicals, a més del cap de Policia Local.

Les funcions del consell són: mediar en conflictes interns, conéixer els procediments disciplinaris per faltes molt greus, conéixer informes en matèria de felicitacions quan hagen de ser elevades a ple, intervindre en els processos de determinació de les condicions de prestació del servei del personal del Cos i conéixer l’adscripció i adjudicació de llocs de segona activitat.

Presidirà el consell l’alcaldessa, Merche Galí, o el regidor en qui delegue amb els objectius de dirigir l’ens, convocar les sessions, que no tindran caràcter públic, i determinar els assumptes a incloure en l’ordre del dia de cada sessió i moderar els debats, entre altres. El consell celebrarà sessió ordinària una vegada a l’any i amb caràcter extraordinari quan així ho decidisca qui presideix o tres quartes parts dels vocals.

Els acords que resulten de les deliberacions del consell tindran la condició de propostes no vinculants que s’elevaran a la consideració i, en el seu cas, aprovació de la presidència o ple de la corporació si escau. La presidència podrà encarregar externament a les persones del consell els estudis o informes que considere necessaris per al funcionament d’aquest. Les sessions seran gravades per la secretaria de l’òrgan i quedaran sota la seua custòdia per a l’elaboració de l’acta.

Tal com figura en el reglament que aprovarà aquesta vesprada la corporació municipal en la sessió ordinària de febrer, l’aprovació suposa també la remissió de l’anunci del reglament al Butlletí Oficial de la Província per a obrir un termini d’informació pública en el qual la ciutadania puga presentar reclamacions o suggeriments.