L’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, ha donat a conéixer la llista d’actuacions proposades per a ser finançades amb el superàvit d’1,6 milions d’euros que l’Ajuntament ha aconseguit alliberar a la liquidació del pressupost de 2018

 

Marqués ha explicat que “un any més, la gestió eficient dels comptes i les polítiques d’equilibri pressupostari i austeritat ens permeten tindre una quantitat de diners important per a poder executar obres i projectes prioritaris per a la ciutat, i donem així resposta a les peticions ciutadanes”.
En aquest cas, l’equip de govern, conformat per PP i ARB, han presentat un llistat de 19 propostes que se sotmetran a debat en el pròxim ple del 25 de maig. Com ha detallat la batlessa, “per a realitzar la selecció de les iniciatives per a enguany s’han tingut en compte tres criteris bàsics: el primer, que l’obra vaja encaminada a solucionar problemes importants del municipi que afecten moltes persones; en segon lloc, que siguen propostes que afecten col·lectius especialment sensibles o que vinculen la seguretat dels ciutadans i, en tercer lloc, que possibiliten complir els compromisos del mandat del Consell de Participació Ciutadana per a executar les peticions dels pressuposts participatius.”
Dins d’aquest llistat d’iniciatives per a 2018, enguany destaquen sobretot l’assumpció per l’Ajuntament de la redacció del projecte de canalització del barranc de la Parreta i la urbanització de l’entorn del tanatori, ambdós obres de caràcter prioritari per a millorar la vida del municipi i solucionar grans problemes de Benicàssim.
Amb aquests criteris s’han estimat les propostes següents:

Inversions prioritàries per al municipi ……………. 592.914€
Redacció del projecte d’execució del barranc de la Parreta
250.000€
Urbanització de l’entorn del tanatori, amb inclusió del projecte elèctric
342.914€

La redacció del projecte del barranc de la Parreta possibilitarà l’avanç en el projecte que ha de donar solució als problemes d’inundabilitat en la zona sud del municipi. I la urbanització de l’entorn del tanatori permetrà, després d’haver-se construït en època del tripartit sense permisos, posar en marxa aquest servei tan sol·licitat per les famílies benicassudes.

Inversions en educació i cultura……………….. 345.360€
Substitució butaques Teatre
310.000 €
Remodelació camerinos
30.000 €
Subministrament bomba contra incendis
5.360 €

Aquests projectes permetran substituir les butaques del Teatre per altres amb teixit ignífug, que garantiran la seguretat dels espectadors. Així mateix, es dignificaran els camerinos per als artistes que van al Teatre. També s’adquireix una nova bomba contra incendis.

Inversions esportives……………….. 74.216€
Fase I pista skate
60.000€
Bomba geotèrmia piscina
14.216 €

Amb la realització de la primera fase de la nova pista de skate es dóna compliment a una de les demandes dels pressuposts participatius 2017. Amb l’adquisició de la nova bomba de geotèrmia, es millora la qualitat del servei a tots els usuaris de la piscina municipal.

Inversions en platges……………….. 164.000€
Obra formigó imprés entorn torre de Sant Vicent
40.000 €
Subministrament maquinària neteja d’arena a la platja
65.000 €
Mòdul triple platges accessibles
23.000 €
Reposició fustes platja
36.000 €

Amb el projecte de l’entorn de la torre de Sant Vicent, es guanyarà en comoditat i accessibilitat per als usuaris de la zona de la platja i torre de Sant Vicent. A més, la resta d’inversions de la platja, permetran donar més excel·lència a les nostres platges i millorant la qualitat per als banyistes, a més de fer-les més accessibles per a persones amb discapacitat.

Inversions en parcs i jardins……………….. 34.663€
Condicionament parcs i jardins
20.000
Engronsadors accessibles
9.663
Bancs per a jardins
5.000

Aquestes inversions proposades suposen el compliment de les peticions arreplegades en els pressuposts participatius. A més, totes estan precedides per peticions veïnals per a ampliar les dotacions de mobiliari en parcs, donar oportunitats de joc a xiquets amb discapacitat i millores en zones d’arbratge.

Inversions en accessibilitat i mobilitat……………….. 263.847 €
Obres remodelació carrerr Encarnación Marzà
239.847 €
Obertura del vial carrer Ferrocarril fins al carrer Santa Helena
24.000

Amb aquests projectes es donarà més accessibilitat al carrer Encarnación Marzá, d’accés a la Casa de la Cultura des de la plaça de les Oliveres. A més, aquesta obra està finançada al 50% per la Diputació Provincial en una subvenció ja concedida. A aquestes iniciatives se suma l’obertura del vial de Santa Helena, que permetrà als veïns de l’entorn millorar la mobilitat en la circulació viària.

Inversions en medi ambient……………….. 95.000 €
Construcció de l’emissari submarí
95.000 €

Aquesta obra és d’especial importància per a la gestió ambiental de la qualitat de l’aigua en platges i el medi ambient en el municipi. A més, l’obra està subvencionada en un 90% per administracions superiors.

Inversions en atenció al ciutadà……………….. 30.000 €
Equipament en noves tecnologies
30.000 €

Aquesta inversió es destina a equips tecnològics per a millorar l’atenció al ciutadà, la transparència municipal i la qualitat dels serveis oferits per l’Ajuntament.