La Comissió Europea ha atorgat a la Universitat Jaume I el segell HRS4R d’excel·lència de recursos humans en investigació que avala l’adhesió per part de l’UJI al contingut de la Carta Europea del Personal Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació de Personal Investigador

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, subratlla que aquest segell «suposa un reconeixement públic a l’impuls de l’activitat investigadora de la nostra universitat i la voluntat de promoure bones pràctiques en matèria de contractació que afavorisquen la carrera investigadora del nostre personal».

La Carta, elaborada per la Comissió Europea en 2005 amb l’objectiu d’assenyalar  la investigació com una professió clau per a estimular el creixement econòmic en la Unió Europea, estableix els drets, responsabilitats i deures del personal investigador, les institucions que els contracten i els organismes finançadors de la recerca.

D’altra banda, el Codi de Conducta pretén establir un conjunt de bones pràctiques i millorar la transparència dels processos de selecció de personal, proposant diversos mètodes per a avaluar el mèrit, i no reduint-lo simplement, per exemple, al còmput d’indicadors bibliomètrics.

A més del reconeixement a l’esforç institucional per a establir una estratègia de recursos humans coherent i oferir millors pràctiques internes, el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, afirma que, addicionalment, «el segell servirà per a augmentar la visibilitat de la institució en l’àmbit internacional i ajudarà a captar i retenir el talent, ja que suposa una garantia pel personal investigador i el personal tècnic i de suport a la recerca que vol desenvolupar la seua tasca a la Universitat Jaume I».

Així mateix, enfortirà la posició de la Universitat a l’hora d’obtenir fons en convocatòries competitives, no sols en l’àmbit europeu, pel fet que Europa valorarà aquest tipus d’acreditació en la concessió de finançament per a la recerca en un futur immediat, sinó en l’àmbit nacional, on també es considerarà un valor afegit.

La Universitat Jaume I va presentar la seua voluntat d’adherir-se mitjançant la signatura de la declaració de compromís el desembre de 2018. Mitjançant la signatura d’aquesta declaració, la Universitat va fer el primer pas per a promoure un entorn laboral estimulant i favorable per al seu personal investigador, garantint l’existència de procediments justos i transparents per a la contractació i l’avaluació a la universitat.

A partir d’aquest moment, es va crear un grup de treball amb l’objectiu de realitzar una anàlisi interna, rebent informació dels mateixos investigadors a través de la realització d’una enquesta i de quatre grups de discussió, així com del conjunt de serveis de la universitat involucrats en la gestió de la recerca i els recursos humans a través de diferents reunions de treball.

Una vegada realitzada aquesta anàlisi, es va proposar un pla d’actuació, que es concreta en un total de quinze accions, per a assegurar la millora contínua. Entre aquestes actuacions figuren la necessitat d’apropar els resultats de la recerca a la societat, enfortint les estructures en l’àmbit de la innovació i la transferència del coneixement, i la revisió de les polítiques de contractació per a permetre la captació i retenció de talent investigador.

Finalment, la sol·licitud per a l’obtenció del segell va ser enviada per la Universitat Jaume I a la Comissió Europea a principis del mes de març de 2020 i es va rebre la resposta positiva el 12 d’agost.

Fins ara, 544 organitzacions europees han rebut el segell HR Excellence in Research.